Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty dla przemysłu rolno-spożywczego – iBiotec – Tec Industries

PRODUKTY UTRZYMANIA
PRZEMYSŁOWEGO DLA SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
zatwierdzone przez NSF
Ruchome wykrywalne wyposażenie

 

 

 

  

 

                                                                  

 

 

RYZYKO PRZYPADKOWEGO ZANIECZYSZCZENIA 

Obecność ciał obcych w produktach spożywczych jest główną przyczyną skarg składanych przez konsumentów, które mogą doprowadzić do wycofania wszystkich produktów.
Pierwszy etap metod kontroli HACCP, BRC wersja 8 i IFS polega na identyfikacji możliwych niebezpiecznych ciał obcych (zewnętrznych), które mogą być przyczyną choroby lub uszkodzenia ciała z powodu braku kontroli (art. 14 rozporządzenia WE 178/2002 ze zmianami z lat 2003, 2006, 2008, 2009, 2014, 2017 i zastąpionego rozporządzeniem Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r.).

Wszelkie ciała stałe muszą zatem być łatwe w identyfikacji przez kontrolę wzrokową lub możliwe do wykrycia przez przemysłowy system wizyjny.

Dzięki temu, że właściwie nie ma niebieskiej żywności, kolor ten jest używany jako punkt odniesienia podczas wykrywania.

Produkty NSF wytwarzane przez iBiotec umożliwiają takie wykrywanie. Wszystkie ruchome elementy – zatyczki, zakrętki, osłony, dyfuzory, dysze, przedłużacze – które stwarzają ryzyko, są niebieskie i łatwe do wykrycia.

 

Wytyczne

ISO 22 000, system zarządzania określający zobowiązanie do rezultatu

Plan HACCP określający wdrożenie środków, oparty na zasadach systemu analizy zagrożeń i punktów krytycznych

BRC wersja 8.  System angielski 

IFS. System francusko-niemiecki

Systemy BRC i IFS zostały opracowane z myślą o potrzebach sektora sprzedaży detalicznej i są stosowane w całym łańcuchu – od produkcji podstawowej po punkty sprzedaży

Norma ISO FSSC 22 000 łącząca ISO 22 000 i BRC lub IFS

Certyfikacja GMP (DDP, dobra praktyka produkcyjna) dająca gwarancję, że produkty są wytwarzane i dostarczane z poszanowaniem zasad HACCP

oraz nowszych wymagań FSMA (amerykańskiego systemu Food Safety Modernization Act)

Inne wytyczne

BRC IoP i NF EN 15593 dotyczą opakowań.

ISO TS 22002 opisuje wymagania dla programów wstępnych i zastępuje obecnie PAS 220.

GFSI Global Food Safety Initiative.

Certyfikacja Halal dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego. Certyfikacja Kosher Label dotyczy całego procesu produkcyjnego. 

iBiotec wydaje certyfikaty swoim produktom niezawierającym żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego.

 

Rozporządzenie europejskie.

Rozporządzenie WE 178/2002

Artykuł 3 – obowiązek zapewnienia identyfikowalności i autokontroli.

Artykuł 14 – żadnego produktu spożywczego nie wolno wprowadzać na rynek, jeśli jest niebezpieczny.

Artykuł 19 określa odpowiedzialność osoby zarządzającej gospodarstwem.

Rozporządzenie WE 852/2004 

– obowiązek wykorzystania systemu analizy zagrożeń i punktów krytycznych.

źródło: economie.gouv.fr DGCCRF

 

ANSES (Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, Żywności, Środowiska i Pracy) opracowała listę ciał obcych stwarzających fizyczne ryzyko w razie obecności w produktach spożywczych (tabele 1, 2, 3).

ANSES – zagrożenia fizyczne w żywności

 

ZALECENIE 84/2017 dotyczące węglowodorów

Skróty

HC – węglowodory

MOSH – węglowodory nasycone olejów mineralnych

POSH – poliolefiny oligomeryczne węglowodorów nasyconych

MOAH – węglowodory aromatyczne olejów mineralnych

EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

ANSES – Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, Żywności, Środowiska i Pracy

AFSCA – Federalna Agencja ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw Żywności (Belgia)

 

Oznaczone przez EFSA substancje HC, MOSH i MOAH są substancjami zanieczyszczającymi żywność.

Początkowo najbardziej niepokojącymi źródłami zanieczyszczenia żywności było przenoszenie się tuszów drukarskich przez materiały opakowaniowe.

W 2017 r. Unia Europejska opublikowała Zalecenie 84, zgodnie z którym kraje członkowskie muszą kontrolować zawartość HC w produktach spożywczych.

Projekt rozporządzenia przygotowany przez Niemcy jest obecnie weryfikowany (trzecia wersja) i zaowocuje przyjęciem rozporządzenia (należy pamiętać, że Niemcy są wiodącym europejskim producentem produktów żywnościowych, a wytyczne IFS są systemem francusko-niemieckim).

Na wniosek DGCCRF, ANSES (wniosek o wydanie opinii 2015.SA.0070) wydaje opinię w dniu 8 marca 2017 r. 

ustępy 3, 3.1 i 3.4

Ustalono, że pochodzenie MOSH i MOAH w trakcie produkcji żywności wiąże się również ze środkami antyadhezyjnymi, smarnymi, czyszczącymi (a także olejami silnikowymi pochodzącymi z maszyn rolniczych lub niektórymi pestycydami)

ustępy 3.5.1 i 3.5.2

Dane toksykologiczne dotyczące tych zanieczyszczeń zostały podane w powyższych ustępach

 

OSTRZEŻENIE

Zawartość HC, MOSH/POSH i MOAH należy określać ilościowo. Norma NF EN 16.995 określa rodzaj analizy. HPLC/GC, następnie HPLC (FID), dwukanałowa chromatografia gazowa z wykrywaniem przez jonizację płomienia. Ta metoda pozwala na oddzielne określenie ilości

  • MOSH i POSH
  • MOAH

Uwaga, oddzielenie MOSH i POSH jest niemożliwe ze względu na ich podobieństwo strukturalne. W związku z tym gdy nie ma MOSH, nie ma POSH.

AFSCA określiła progi działania węglowodorów olejów mineralnych. Te wartości graniczne różnią się w zależności od grup żywności.