Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty pre agropotravinársky priemysel - iBiotec - Tec Industries

ŠPECIFICKÉ PRODUKTY NA ÚDRŽBU
V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
schválené NSF normou
detekovateľné odstrániteľné pomôcky

 

 

 

  

 

                                                                               


Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Registrujúci sa do postupu alebo metódy

Analýza nebezpečenstiev

Kritické body
na ich zvládnutie

ISO 22 000

CODEX ALIMENTARIUS

 

 

 

 

Kategórie NSF: 

 

Mazivá H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľné ako protikorózné činidlá, proti priľnavosti spojov na uzáveroch nádob, mazivá zariadení umiestnených v oblastiach s možným stykom s potravinami.

 

Rozpúšťadlá H1: použiteľné mimo oblastí výroby potravín (výpary nesmú vniknúť do oblasti výroby) na odmastenie zariadení (napríklad ložiská dopravníkov, iné údržby mechanických súčiastok, atď.) používaných v oblastiach výroby.

 

Čistiace prostriedky H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľné ako všeobecný čistiaci prostriedok na všetky povrchy. Po použití je nevyhnutné opláchnutie pitnou vodou.